Press "Enter" to skip to content

Burousas

Jimmy ‘Buzz’ Burousas Jr., 60, died at his Concord home Wednesday, July 1, 2009.  Services will be held Sunday, July 5, at 2:30 p.m. at Moody Funeral Home.

Be First to Comment

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Website by NewsintheCloud.com - Copyright 2021